Category: Zainteresowania techniczne dzieci i młodzieży

Zainteresowania a działalność człowieka

Działalność człowieka, obejmująca zabawę, naukę i pracę, może być zaplanowana, czyli zamierzona, lub przypadkowa. Zaplanowana charakteryzuje się tym, że zakres czynności i ich przebieg jest przewidziany. Dotyczy to również rezultatu, wyniku pracy. Natomiast w działalności przypadkowej zjawisko to nie zachodzi. Brak tutaj wcześniej ustalonego układu czynności, przewidzianego ich celu, treści itp. Dlatego wynik działalności przypadkowej różni się od rezultatu pracy zaplanowanej na korzyść tej ostatniej. Szczególnie zaś mocno zależą od wcześniejszego zaplanowania, przygotowania (m. in. materiałów i narzędzi pracy) wyniki pracy technicznej. Każda działalność, w tym również i techniczna, zależy także od potrzeb i motywów jednostki. Przez potrzebę rozumie się stan napięcia, który pobudza organizm do działania. Jej znaczenie polega na tym, że aktualnie odczuwana potrzeba wpływa bezpośrednio na wybór działania. Wyróżniamy potrzeby podstawowe i pochodne. Dla kształtowania zainteresowań dzieci i młodzieży szczególne znaczę-^ nie mają następujące rodzaje potrzeb:

  • potrzeba uznania,
  • potrzeba wiedzy i zrozumienia,
  • potrzeba samo urzeczywistnienia,
  • potrzeba przynależności i przyjaźni.
  • Potrzeba uznania prowadzi do takiej aktywności, która przynosi jednostce uznanie wyrażone przez inne osoby. Jest to pragnienie, by uzyskać uznanie za wysiłek, jaki się wkłada w osiągnięcie celu.

Zaspokajanie tej potrzeby daje poczucie własnej wartości i pożyteczności. Ma to bardzo duże znaczenie dla rozbudzania zainteresowań, ich, podtrzymywania oraz wywoływania nowych. Wiąże się z nią inny rodzaj potrzeby, a mianowicie potrzeba wiedzy i zrozumienia, wynikająca z samej atrakcyjności rzeczy nie znanych, nie wyjaśnionych. Również Ona odgrywa ważną rolę w kształtowaniu zainteresowań.

Człowiek w świecie współczesnej techniki

Wiek dwudziesty, to okres wielkich osiągnięć w dziedzinie techniki. Człowiek spotyka się z nią na każdym kroku: w domu, w szkole, w zakładzie pracy. Czyta o niej w prasie i książkach. Poznaje jej tajniki za pośrednictwem radia i telewizji. Działalność techniczna człowieka kształtowała się przez wiele wieków. R. Sosiński podaje, że „technika jako’sztuka tworzenia nowych wartości dla potrzeb życia jest tak stara jak rodzaj ludzki. Nie rozpoczyna się ona od wynalazku maszyny parowej lub bardziej wyspecjalizowanych narzędzi przyszła ona na świat z ludźmi. Pierwszym technikiem był pierwszy człowiek. W miarę jak człowiek się rozwijał, rosły jego potrzeby, rosła technika”. Myśl zawarta w cytacie określa jednoznacznie, że technika, jej rozwój, kierunek uzależnione są od człowieka, on jest ich twórcą. Motorem rozwoju są także nowe potrzeby, nowe warunki i zadania, jakim musi sprostać jednostka. Realizacja tych zadań wymaga kształtowania nowych cech osobowości, nowych postaw, rozwoju dotąd nie znanych rodzajów zainteresowań, uzdolnień i zdolności. Dzieci i młodzież muszą nabyć takie cechy osobowości i osiągnąć taki stopień rozwoju funkcji psychicznych, który by im pozwolił nie tylko poznawać współczesną rzeczywistość, ale również ją zmieniać, tworzyć nową. Poznania problemów współczesnej techniki wymaga się od szerokiego kręgu ludzi. Stan taki spowodowany jest wzrostem mechanizacji i automatyzacji produkcji przemysłowej i rolnej, praktycznym wykorzystywaniem cybernetyki, elektroniki, energii atomowej w różnych dziedzinach wiedzy. Powstają nowe technologie i konstrukcje techniczne, wzrasta produkcja, maszyn i urządzeń codziennego użytku. Wiele z nich wykorzystuje się w gospodarstwie domowym.