Instruktaż końcowy występuje w ostatnim etapie pracy

Obejmuje on te wszystkie czynności, które służą wyeksponowaniu pozytywnych cech i właściwości wykonywanych prac. Instruktaż końcowy jest jednocześnie podsumowaniem pracy, jej oceną. Należy w nim omówić błędy, przyczyny ich powstawania i sposoby zapobiegania im, a także udzielić wyróżnień i pochwał. Dobrze prowadzony instruktaż końcowy uczy poprawnej pracy, utrwala wiadomości i umiejętności. Prace społecznie użyteczne można podzielić na dwie podstawowe grupy: pierwsza obejmuje wszystkie prace usługowe, np. konserwację sprzętu, pełnienie dyżurów, porządkowanie pomieszczeń, drugą grupę stanowią prace o charakterze twórczym; polegają one np. na wykonaniu dekoracji sali, zaprojektowaniu placu zabaw, wykonaniu modelu sygnalizacji świetlnej dla potrzeb szkoły lub świetlicy itp. Przydzielając pracę poszczególnym jej uczestnikom, należy kierować się ich zainteresowaniami, utrwalać je i rozbudzać nowe? Grupy robocze skupiające osoby o określonych zainteresowaniach powinny być nadzorowane przez specjalistów z tej dziedziny lub osoby mające w niej doświadczenie. Dotyczy to przede wszystkim prac z dziedziny techniki, np. naprawy pomocy naukowych, sprzętu szkolnego (ławek, krzeseł itp.), modeli, zabawek. Prace z tego zakresu wymagają znajomości technologu różnych materiałów, m. in. metali, drewna, tworzyw sztucznych. Wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz środowiska trzeba łączyć ze zwiedzaniem zakładów pracy, hal produkcyjnych, biur konstrukcyjnych, wystaw. Grupom roboczym powinno się* wyświetlać filmy o unowocześnianiu produkcji, kontroli, o automatycznym sterowaniu urządzeń i maszyn. Najlepiej organizować tego rodzaju zajęcia po zakończeniu pracy, traktując je jako nagrodę lub wyróżnienie.