Na wystawie w kole technicznym powinny się znajdować wykonane prace, modele, rysunki oraz kronika uzupełniona zdjęciami

Na podsumowanie pracy koła technicznego należy zaprosić rodziców, jego uczestników i znajomych techników oraz nawiązać kontakty z prasą młodzieżową. To podniesie rangę i wartość koła zainteresowań wśród dzieci i młodzieży. Efektywność pracy uczestników koła i większe zainteresowanie techniką można uzyskać przez wprowadzenie odpowiedniej oceny każdego z uczestników. Oceniać należy zespołowo. W tym celu można zastosować odpowiednie kryteria, wprowadzając tabelę punktacji wg następującego wzoru. W tym celu należy założyć odpowiedni zeszyt lub dzienniczek, a w jego prowadzeniu powinni pomagać członkowie koła np. gospodarz grupy. Podsumowania oraz obliczania danych (zsumowanie punktów) trzeba dokonywać w pierwszym tygodniu zajęć następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni. A następnie zestawić wyniki na koniec roku. Ocena ta powinna posłużyć jako jedno z kryteriów typowania uczestników do nagród i pochwał udzielanych przez instruktora lub kierownictwo instytucji.