Prace społecznie użyteczne na rzecz środowiska

Środowisko stanowi teren najbardziej sprzyjający wykonywaniu prac społecznie użytecznych. Stwarza ono możliwości wykonywania różnorodnych prac, w których mogą uczestniczyć zarówno dzieci, jak i młodzież. Do tych prac należy zaliczyć: organizowanie stałej opieki nad zieleńcami, np. porządkowanie ich, wykonywanie tabliczek informacyjnych, płotków ozdobnych, sadzenie krzewów, urządzanie i konserwowanie sprzętu w ogrodach jordanowskich, np. przygotowanie placu gier, malowanie sprzętu, wykonywanie karmników i innych skrzynek dla ptaków i zwierząt, opiekę nad dziećmi młodszymi (powinna ona polegać na organizowaniu zabaw z wykorzystaniem sprzętu [zabawek], opowiadaniu bajek, czytaniu opowiadań, organizowaniu zajęć praktycznych), przygotowywanie wystaw prac dziecięcych i młodzieżowych, organizowanie konkursów i zawodów o tematyce technicznej, przygotowywanie sprzętu dla organizacji dziecięcych i młodzieżowych,
oprawę, podklejanie, porządkowanie książek w bibliotece wiejskiej, miejskiej, dzielnicowej, w świetlicy, opiekę .nad zabytkami w środowisku: porządkowanie, sadzenie kwiatów, pomoc przy przeprowadzaniu konserwacji, wykonywanie przedmiotów dekoracyjnych dla instytucji, zakładów pracy, organizacji młodzieżowych, wykonywanie przyborów pomocniczych do zabaw w ogródku jordanowskim, hp. skakanek, stojaków przenośnych do różnych gier itp.
Przykładowy zestaw prac społecznie użytecznych należy uzupełniać innymi, zależnie od potrzeb środowiska wiejskiego lub miejskiego, regionu, terenu na gry i zabawy. Przy planowaniu prac trzeba je dobrać tak, żeby część z nich odpowiadała zainteresowaniom i możliwościom zarówno dziewcząt, jak i chłopców, część zaś zaspokajała zainteresowania wyłącznie dziewcząt lub chłopców.