Prace społecznie użyteczne na terenie szkoły

Prace społecznie użyteczne wykonywane są nie tylko na rzecz środowiska, ale również na rzecz szkoły i jej otoczenia. Każda szkoła, w zależności od stopnia i kierunku kształcenia, ma inne możliwości wykonywania tej prac. Wiąże się to z wyposażeniem szkoły w sprzęt i pomoce naukowe, z rodzajem pracowni i innych pomieszczeń, liczbą sal przeznaczonych na projekcję filmów, izb lekcyjnych, sal dla organizacji młodzieżowych (ZHP, ZMS, PCK). Inne prace będzie się wykonywało w szkołach typu ogólnokształcącego stopnia podstawowego i licealnego, a inne w szkołach typu zawodowego, technicznego. Szkoły typu technicznego mają większe możliwości wykonywania prac o tematyce technicznej ze względu na rodzaje pracowni, łatwiejszy dostęp do materiałów i narzędzi i lepsze przygotowanie techniczne młodzieży. Dobre wyniki w kształtowaniu zainteresowań technicznych w toku wykonywania prac społecznie użytecznych można uzyskać przez rozwijanie współpracy i wymianę doświadczeń między poszczególnymi rodzajami szkół, np. ogólnokształcących i zawodowych. Współpraca powinna obejmować m. in. dostarczanie materiałów i narzędzi, podejmowanie zadań do wspólnego wykonania. Podejmowanie pracy społecznie użytecznej przez grupy robocze różnych szkół bardziej rozbudza zainteresowania młodzieży, kształtuje jej krytycyzm, podnosi wartość wychowawczą pracy. Wywiera na to wpływ ocena pracy nie tylko uczniów jednej szkoły, ale i innych. Jak pisze W. Szczerba, „Społeczna ocena pracy budzi nowe postawy twórcze poczucie twórczości społecznej (…) gdy brak oceny społecznej każde najwspanialsze dzieło pozostaje dziełem bez wartości”. Aby objąć pracami społecznie użytecznymi jak największą liczbę dzieci i młodzieży, należy je organizować celowo, podobnie jak proces nauczania w szkole. Prace społecznie użyteczne powinny być wcześniej planowane, należy je ująć w planie dydaktyczno-wychowawczym. W doborze prac, zadań dla dzieci i młodzieży powinni uczestniczyć wszyscy nauczyciele, a szczególnie nauczyciele zawodu i wychowawcy.