Szczególną rolę odgrywa przy pracy zespołowej jej plan

Bez względu na treść i miejsce pracy społecznie użytecznej osoba odpowiedzialna za sprawne jej wykonanie musi mieć opracowany plan jej przebiegu. Zadania stawiane uczestnikom powinny być wykonalne, z góry obliczone. możliwości psychofizyczne i umiejętności. Dobrze jest, gdy, nad przebiegiem pracy czuwa oprócz osoby dorosłej zespół uczniowski. Szczególną rolę odgrywa przy pracy zespołowej jej plan. Jeżeli jest dobrze, przygotowany, zapewnia jej sprawny przebieg. Ważnym momentem jest też wytworzenie właściwej atmosfery, odpowiedniej postawy członków pracującego zespołu. Uczestnicy powinni znać cel swej pracy, jej indywidualną i społeczną wartość. Każdemu z uczestników pracy społecznie użytecznej należy powierzyć zadania o różnym stopniu trudności, złożoności i odpowiedzialności. Każdy musi się czuć potrzebny, wykazywać zainteresowanie wykonaną pracą. Ważne jest też wyposażenie uczestników w przybory i narzędzia. Dotyczy to ich liczby i jakości. Niedostateczna liczba i zła jakość narzędzi dezorganizuje pracę, przedłuża czas jej trwania, pogarsza jakość wykonania. Żeby utrzymać właściwe tempo w pracy społecznie użytecznej, wzbudzać nią zainteresowanie, koordynować jej przebieg, należy udzielać odpowiedniego instruktażu. Rozróżnia się instruktaż wstępny, bieżący i końcowy. Instruktaż wstępny obejmuje zapoznanie grupy roboczej z rodzajem pracy, sposobem jej wykonania, posługiwania się narzędziami i przyborami (demonstracja). Instruktaż wstępny łączy się z przydziałem pracy dla każdego uczestnika. Instruktażu bieżącego udzielamy najczęściej indywidualnie. Polega on na korygowaniu niedociągnięć młodzieży podczas pracy. Systematyczny i bieżący instruktaż jest jednocześnie kontrolą pracy. Umożliwia zebranie informacji dotyczących tempa jej przebiegu, jej jakości itp. Pozwala dostrzec najczęściej popełniane błędy i orientuje kontrolującego, gdzie i komu jest on najbardziej potrzebny. Dotyczy także postawy przy pracy, sposobu trzymania narzędzi, bezpieczeństwa pracy.